FacebookTwitterYouTubeПідписатися на RSS

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ Жмеринської міської ради
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №4"

Графік роботи гуртків

Гурток настільного тенісу

Керівник гуртка – Кравчук Сергій Володимирович.

Члени гуртка: 5-9 класи

Кількість учнів: 12 чоловік

Мета гуртка: популяризація настільного тенісу серед учнів школи, опановування основами гри, тактичними прийомами та комбінаційними завданнями.
Завдання гуртка: пропаганда здорового способу життя, підготовка команди школярів до змагань.


Галерея "Гурток настільного тенісу"

Гурток «Чарівний пензлик»


Галерея "Чарівний пензлик"

Керівник гуртка – Антонюк Наталія Миколаївна

Староста: Земляков Юрій

Члени гуртка:5-6 класи

Кількість учнів:15 чоловік

Мета і основний зміст роботи гуртка: у процесі сприйняття та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

На заняттях гуртка учні вчаться працювати з графічними та живописними матеріалами. Виконують творчі завдання різними техніками – живопис по-вологому, по-сухому, ляпкографія, ниткографія, силует, малюнок штампиком, м’ятим папером, різні види штрихування, а також комбінуючи їх. В процесі роботи діти розвивають свої вміння і навички, отримані в початковій школі, поглиблюють свої знання при вивченні різних жанрів мистецтва. Знайомляться і використовують у роботі поняття «перспектива», «плановість», «об’єм», «колірна гама», «насиченість», «світлота», «тон», «контраст», «пропорції» та ін.

Лабораторія робототехніки LegoMindstorms

Керівник гуртка – Твердохліб Наталія Михайлівна

LegoMindstorms

Lego Mindstorms: робототехніка для всіх!

Освіта з LEGO® Education допомагає сформувати навички творчого вирішення завдань і вміння критично мислити. Ці рішення допомагають дітям засвоїти важкі для розуміння предмети, підтримують бажання розвивати мислення, творити і винаходити нове. В основі освітнього підходу LEGO Education лежить принцип навчання через гру.

Метою гуртка є формування компетентностей особистості шляхом вивчення основ робототехніки.

Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:

• пізнавальна–оволодіння основними поняттями робототехніки, технічного

конструювання та моделювання роботів;

• практична – оволодіння та закріплення вмінь і навичок конструювання роботів з використанням відповідних матеріалів й інструментів;

• творча – розвиток образного, технічного мислення, проектування та створення власних комп'ютерних програм та програм керування діючими моделями роботів, розвиток пізнавальної активності, стійкого інтересу до робототехніки;

• інформаційно-комунікаційна – формування вмінь та навичок опановувати сучасні системи розробки програмного забезпечення під час проектування роботів; генерувати власні оригінальні думки та ідеї

• соціальна – створення умов для самореалізації, соціальної адаптації дітей, виховання стійкого інтересу до робототехніки, безперервного навчання, навички роботи в команді.

допоможуть розвинути у дитини здібності до професійних.

На заняттях діти знайомляться з основами робототехніки, матимуть можливість будувати рухомі моделі за допомогою набору Lego MINDSTORMS Education EV3, зможуть втілювати в життя свої задуми та бачити кінцевий результат своєї діяльності.

LegoMindstorms

Гурток "Юний дослідник"

Юний дослідник

Керівник гуртка - Стовбчата Інна Вікторівна

Члени гуртка: учні 5-A класу

Мета: Організація вивчення фізико-географічних особливостей своєї місцевості, використовуючи фактичні матеріали, напрацьовані самими учнями.

Докладніше: Гурток "Юний дослідник"

Юний дослідник

Гурток "Ми - цвіт нової України"

Керівник гуртка - Колпінська Анна Олегівна

Члени гуртка: учні 6-9 класів

Мета: Формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури. Підготовка до виконання соціальних ролей громадянина Української держави. Виховання у юнаків та дівчат глибоких та твердих національно-патріотичних переконань, почуття патріотизму.

Завдання: Ознайомлення з правами і обов'язками громадянина України. Формування почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей українського народу. Виховання дисциплінованності, чесності і сумлінності, поваги до державних символів, любові до рідної землі, держави, родини, народу.

Ми - цвіт нової України

Ми - цвіт нової України

Гурток "ABC, вивчаємо англійську мову"

вивчаємо англійську мову

Керівник гуртка - Салієва Т.А.

Староста: Маєвська Еріка

Мета і основний зміст роботи гуртка:

Формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів. Формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зацікавити учнів до вивчення англійської мови, формувати позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.

Завдання: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

На заняттях гуртках діти вдосконалюють здобуті на уроках знання, уміння та навички, грають в пізнавальні та розвиваючі ігри, співають пісні англійською мовою, виконують проектні роботи, розігрують рольові сценки, діалоги та розширюють свій кругозір.


Галерея "Вивчаємо англійську мову"

Гурток "English Time for you"

Керівник гуртка: Лазорак О.А.

Староста: Чоботар Анастасія

Члени гуртка: учні 9-А класу

Дні і години роботи гуртка: понеділок 15:10

Мета і основний зміст роботи: поглибити та вдосконалити знання, вміння та навички учнів у спілкуванні англійською мовою.

Завдання: розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, заохочувати учнів до володіння англійською мовою,

Форми роботи: пісні, ігри, ребуси, кросворди, нестандартні колективні форми роботи, прослуховування діалогічного та монологічного мовлення, презентації.

Гурток "Джура"

Керівник гуртка: Дуднік Олександр Васильович

Основновні завдання гуртка: формування в учнів стійкого інтересу до занять фізкультурою, розвиток основних фізичних якостей, популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, популяризація флорболу ,та інших нових видів спорту.


Галерея "Гурткова робота"

Гурток "Гарт"

Керівник гуртка: Терещенко Дмитро Степанович

Члени гуртка: учні 7-х класів

Мета гуртка: формування та розвиток повноцінної особистості, гарної людини, патріота Батьківщини. Патріотичного виховання учнів.

Завдання гуртка: підтримання традицій українських козаків та історії рідного краю, розвиток фізичних якостей, формування цінностей, навчання працювати в колективі.

Кількість учасників - 10 учнів.

Тренування - четвер з 14:20 до 16:20.

Козак характерник

Гурток" Патріот"

Керівник: Федорчак Тетяна Костянтинівна

Староста: Волос О.

Кількість учнів -15 (учні 9-А та 9-Б кл.)

Кількість годин - 2

Мета:

- формування та розвиток всебічно розвинутої особистості, засобами вивчення історії держави та історії рідного краю;

- створення інформаційного простору виховання підростаючого покоління патріотів України;

- становлення громадянина - патріота України, готового самовіддано будувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу;

- виховання свідомої громадянської позиції, знання своїх прав і обов'язків та вміння їх цивілізовано відстоювати.

Завдання:

- ознайомити з історією малої Батьківщини, українськими державними символами і народними традиціями;

- виховувати дбайливе ставлення та пошану до минулого та сьогодення;

- розвивати правову культуру , повагу до законів України, історичних святинь;

- відновлення та вшанування національної пам'яті;

- формування мовної культури;

- виховувати почуття патріотизму.

Впродовж навчального року гуртківці здобувають громадянську освіту, займаються дослідницькою та пошуковою роботою, вивчають історію України та рідного краю .

Історія Української мови

Гурток вирішення конфліктів "Крок назустріч".

Керівник гуртка: Мельник Інна Олексіївна, соціальний педагог ЗЗСО

Мета гуртка: створення умов для формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, що передбачає виявлення ними конфліктологічної компетентності, вмінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Завдання гуртка:

- надати базові теоретичні знання з конфліктології;

- ознайомити з основними засадами миробудування;

- ознайомити з поняттям «насильство», його видами;

- закріпити практичні навички вирізнення проявів насильства у повсякденному житті;

- опанувати ненасильницьку модель поведінки;

- відпрацювати практичні навички протидії булінгу;

- сформувати розуміння ґендерної рівності;

- сформувати навички протидії дискримінації за статевими, віковими, етнічними,

культурними ознаками, віросповіданням, ознаками відсутності/наявності інвалідності тощо;

- сформувати навички вирішення конфліктів мирним шляхом;

- опрацювати поняття «відновні практики», їх роль і значення для закладу освіти;

- ознайомити з цінностями та принципами медіації як інструменту вирішення конфліктів,

що базується на врахуванні інтересів сторін конфлікту;

- опрацювати етичні вимоги до медіатора служби порозуміння;

- відпрацювати навички ведення процедури медіації;

- опрацювати вимоги до відбору конфліктних ситуацій для проведення медіацій;

- відпрацювати навички проведення відновної практики «Коло»;

- відпрацювати навички відновлювальної комунікації;

- ознайомити з механізмом діяльності служби порозуміння закладу освіти;

- сформувати розуміння безпечного освітнього середовища;

- сформувати розуміння важливості участі учнівської молоді у миробудуванні та

вирішенні конфліктів мирним шляхом;

- сформувати розуміння важливості участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні.

Крок назустріч

Гурток «РОБОСВІТ»

Керівник гуртка – Ісько Вікторія Вікторівна

Члени гуртка – учні 3-5 класів

Метою гуртка - формування компетентностей особистості засобами технічного конструювання. Аналіз інформаційних процесів, що відбувається у живій природі, суспільстві та техніці. Отримання уявлень про основи управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій.

Завдання гуртка:

- формування в учнів знання про базові принципи проектування робото технічних комплексів;

- формувати практичні навички учнів під час розв’язання конкретних задач організації управління роботом;

- стимулювати мотивацію учнів до отримання нових знань;

- прищеплювати навички програмування через розробку програм у середовищі візуального програмування;

- розвивати логічне та алгоритмічне мислення;

- сприяти розвитку інтересів учнів до техніки, конструювання програмування.

Гурток «РОБОСВІТ»

Творча майстерня

Керівник гуртка – Горин Г.П.

Члени гуртка: 8-11 класи

Кількість учнів: 15 чоловік

Староста – Казьмір Іванна

Мета гуртка – залучити дітей до активної праці, прищепити любов до народної творчості, культури, збагатити духовний світ дітей, навчити їх розуміти прекрасне, цінувати та створювати його самостійно.Формувати практичні навички творчої діяльності, розуміння зв’язку образного вирішення твору з ідеєю та задумом.Розвивати творче мислення у дітей, почуття матеріалу, кольору, конструктивні вміння.Виховувати бережливе ставлення до предметів і засобів праці, культури побуту.

Основні завдання програми гуртка« творча майстерня» наступні:

· розвиток творчих здібностей вихованців;

· прищеплення інтересу до творчої праці;

· виховання художнього смаку і працьовитості;

· вдосконалення трудових умінь і навичок

Кiлькiсть переглядiв: 1366

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.