FacebookTwitterYouTubeПідписатися на RSS

СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШКІЛЬНИЙ СВІТ» Жмеринської міської ради Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №4"

1. Загальні положення

1.1. Б ЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШКІЛЬНИЙ СВІТ» ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 м. ЖМЕРИНКИ», надалі Організація, є місцевою, некомерційною неприбутковою організацією, яка об'єднує членів Організації на основі спільності своїх інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повна назва Організації:

Українською мовою : «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШКІЛЬНИЙ СВІТ» ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 м. ЖМЕРИНКИ»

Скорочена назва українською мовою: БО «ШКІЛЬНИЙ СВІТ» ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 м. ЖМЕРИНКИ».

1.3. Діяльність Організації поширюється на територію м.Жмеринка.

1.4. Організація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством і даним Статутом.

1.5. Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

1.7.Організація має свою символіку, затверджену правлінням та зареєстровану у встановленому законодавством порядку. Організація може мати рахунки, у тому числі валютний, в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

1.8. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, що йому належить, на яке може бути звернуто стягнення у відповідності з чинним законодавством України.

1.9.Учасники Організації, створені нею госпрозрахункові установи і об'єднання зі статусом юридичної особи, засновані підприємства, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, так само, як і Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями вищезазначених суб'єктів.

1.10. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, так само, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації.

1.11. Юридична адреса Організації: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Київська , буд. 3.

Засновниками благодійної організаціі виступають громадяни України:

Собочева Наталя Сергіївна паспорт АА 839994 виданний Жмеринським РВ УМВС у Вінницькій області 16.02.2001 року, зареєстрована м. Жмеринка вул. Космонавтів, буд. 22

Мельничук Вікторія Олександрівна паспорт АВ 495361 виданий Жмеринським РВ УМВС у Вінницькій області 22.10.2002 року, зареєстрована м. Жмеринка вул. Декабристів, буд. 7, кв. 16.

Довгань Ірина Григорівна паспорт АВ 012808 виданий Жмеринським РВ УМВС у Вінницькій області 19.07.1999 року, зареєстрована м. Жмеринка, вул. О. Кобилянської, буд. 40

2. Основні напрямки благодійної діяльності

Мета створення благодійного фонду - надання допомоги у створенні належної навчально – методичної та матеріально – технічної бази ЗЗСО І-ІІІ ст.. №4 м. Жмеринка, сприяння розвитку науково - пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг, участь у наданні допомоги талановитим, обдарованим учням, дітям, що потребують соціального захисту.

Основні напрямки діяльності:

• Сприяння розвитку науково-пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг;

• Надання допомоги талановитим та обдарованим дітям, педагогам шляхом призначення стипендій, матеріальної допомоги;

• Надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації у галузі освіти та науки;

• Надання допомоги у створені належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 шляхом підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, комп'ютеризації, створення та поповнення бази навчальних кабінетів, забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню бібліотеки згідно з навчальними програмами необхідною методичною,довідниковою,художньоюлітературою, підручниками, посібниками, періодичними виданнями, сприяння укомплектуванню необхідними меблями, спортивним обладнанням, тренажерами;

• Надання допомоги у реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, учням;

• Сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги учням закладу;

• Надання допомоги учням, які потребують соціального захисту;

• Сприяння дотриманню матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов функціонування навчального закладу.

3. Членство у Організації

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які бажають служити суспільно корисним благодійним цілям, визнають цей Статут, та виконують рішення органів управління Організації.

3.2. Депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть бути членами Організації , як меценати , спонсори, благодійники.

3.3. Порядок членства фіксується заявою поданною до правління Організації, заява зберігається в голови правління, вихід з Організації фіксується письмовою заявою благодійника, спонсора, мецената.

3.4.Член Організації, діяльність якого суперечить діяльності Організації, може бути виключений на підставі рішення Правління Організації.

3.5.Права, обов’язки членів Організації.

3.5.1. Права учасників Організації:

• на власний розсуд вибирати форму своєї участі у діяльності Організації;

• брати участь в управлінні справами Організації в порядку, визначеному даним статутом;

• одержувати інформацію про діяльність Організації;

• отримувати у голови Правління Організації різні звіти, квартальні довідки про надходження та витрати, інформацію про членів Правління Організації, його засновників;

• вийти в установленому порядку з Організації.

3.5.2. Обов’язки учасників Організації.

Члени Організації зобов’язані:

• забезпечити виконання статутних завдань;

• виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Організації;

• виконувати свої благодійні зобов’язання перед Організації, в тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити кошти в розмірі, порядку та засобами передбаченими даним статутом.

Засновники та працівники Організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів, крім тих, що передбачені Законом «Про благодійництво та благодійні організації».

4. Керівні органи Організації

4.1. Загальні Збори

4.1.1. Вищим органом управління Організації є колегіальний орган – загальні збори, які проводяться не менше одного разу на рік. Збори скликаються Правлінням Організації, яке повідомляє про місце та час їх проведення .

4.1.2. На вимогу 1/3 членів Організації можуть скликатися позачергові збори.

4.1.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків + 1 член Організації.

4.1.4. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів, крім п.7.1 розділу 7 і п.8.2 і 8.5 розділу 8.

До компетенції загальних зборів належить:

• затвердження статуту;

• внесення змін до статуту;

• обрання виконавчого органу Організації – Правління на чолі з головою; в кількості не менше 3-х чоловік; строком на 2 роки, та припинення їх повноважень

• обрання контролюючого органу – Наглядової ради на чолі з головою, в кількості не менше 3-х чоловік, строком на 2 роки та припинення їх повноважень;

• затвердження благодійних програм;

• визначення основних напрямків благодійної діяльності;

• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації і затвердження ліквідаційного балансу;

• затвердження річних звітів;

• визначення умов оплати праці посадовим особам Організації;

• винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб.

4.2. Правління Організації

4.2.1. Виконавчим органом Організації є Правління Організації (далі Правління), яке здійснює керівництво Організації в період між Зборами.

4.2.2.Головним завданням Правління є вироблення плану з метою досягнення статутних цілей, виконання рішень Зборів, реалізація завдань та напрямків діяльності Організації.

4.2.3. Правління проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу в півріччя. Постанови приймаються простою більшістю голосів.

4.2.4.Правління Організації має право:

• самостійно вирішувати питання про подання конкретної за змістом, іменної за призначенням допомоги її набувачам;

• організовувати виконання рішень, розпоряджень загальних зборів згідно розділу II ”Основні напрямки благодійної діяльності”;

• обмінюватися інформацією та спеціалістами відповідних організацій зарубіжних країн;

• організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

• визначити форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

• відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в установах банків;

• засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю;

• бути членом інших благодійних організацій;

• мати інші права згідно з законодавством України;

• член правління не беое участі у прийнятті рішень стосовно договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом правління або пов язаною ним особою та спорів між благодійною організацією та цим членом правління аьо пов язаною з ним особою.

4.2.5. Голова Правління Організації

• голова Правління є відповідальною посадовою особою, користується правом підпису фінансових та господарських документів в межах своєї компетенції, визначеної даним Статутом, несе повну майнову відповідальність за збереження майна Організації;

• голова Правління керує діяльністю Правління, видає накази та розпорядження всім учасникам та відповідальним особам Організації;

• голова Правління організовує виконання рішень, завдань, доручень Загальних Зборів, Правління Організації, Наглядової ради;

• голова Правління відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності, без доручення виступає від імені Організації, виконує інші необхідні обов’язки, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Організації.

4.3. Наглядова рада

4.3.1.Розпорядчі та контролюючі функції у Організації здійснює Наглядова рада.

4.3.2.Наглядова рада здійснює протягом року перевірку фінансово-господарської діяльності підзвітних органів Організації , дотриманням Правлінням та головою Організації статутних положень і доповідає про свої висновки Загальним Зборам.

4.3.3. Перевірки проводяться Наглядовою радою за дорученням Загальних Зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів Організації.

4.3.4. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів. Кожен член Ради має право на особливу думку, яку може донести до відома Зборів.

4.3.5. Наглядова рада має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління та зобов’язанна вимагати скликання Загальних Зборів, якщо виникла загроза інтересам Організації.

5. Матеріальна і фінансова база Організації

5.1. Майно Організації

У власності Організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

5.2. Джерела формуваня майна та коштів:

• майно та кошти Організації складають внески підприємців та інших благодійників;

• благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти) надані фізичним та юридичним особам в грошовій та натуральній формі;

• надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

• інші джерела, не заборонені законодавством України; джерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити.

6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації

6.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Організації можуть вносити не менш, ніж 10% учасників Організації. Пропозиції подаються у письмовій формі до Правління, остаточне рішення з цього питання приймається Загальними зборами не менш як 2/3 голосів учасників, що беруть участь в голосуванні.

6.2. Зміни до установчих документів Організації підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

7. Порядок припинення діяльності Організації

7.1. Організація припиняє свою діяльність у випадку її реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації, прийнятого не менш, ніж 2/3 голосів від кількості присутніх членів Організації.

7.3. Ліквідація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації, прийнятого не менш, ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на Загальних зборах членів Організації.

7.4. Ліквідація Організації здійснюється також за рішенням суду, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

7.5. У випадку ліквідації Організації, органом, який прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія, яка після погашення всіх майнових і фінансових зобов'язань вирішує питання про майно Організації у встановленому законом порядку.

7.6.У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Кiлькiсть переглядiв: 504

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.